Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Agentura ČAS jakožto pořadatel eventu a prodávající účastnických poplatků na event zpracovává osobní údaje kupujících účastnických poplatků a účastníků eventu v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právními předpisy České republiky.
 2. Agentura ČAS vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace eventu, zajištění účasti účastníků eventu, naplnění smluvního (kupního) vztahu mezi Agenturou ČAS a Kupujícím a dále za účelem přímého marketingu  - zejména posílání obchodních sdělení kupujícím a účastníkům eventu, pořizování fotografií o eventu, popř. audio/video záznamů v rámci eventu, kde mohou být tyto osoby zachyceny, příp. úprava fotografií a záznamů a zveřejnění na webových stránkách pořadatele eventu www.koncepceBIM.cz, na souvisejících propagačních a marketingových materiálech a sociálních sítích pořadatele eventu a odborných partnerů eventu a propagace eventu v odborných médiích a jejich sociálních sítích.
 3. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy (realizace eventu a kupní smlouva), plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing), souhlas s pořízením fotografie své osoby či videozáznamu v rámci eventu (souhlas je součástí přihlášky). 
 4. Osobní údaje kupujícího a účastníka eventu (v případě, že se liší se od osoby kupujícího nebo v případě, že bude vyslán za původně přihlášeného účastníka) budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, titul, telefonní číslo, emailová adresa, údaje z dokladu o bezinfekčnosti, pracovní pozice, případná podobizna osoby v rámci fotografie eventu, popř. audio/video záznamu v rámci eventu; dále obchodní firma, sídlo kupujícího, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající.
 5. Agentura ČAS pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software (v rozsahu osobních údajů nezbytných pro objednávku a doklad o zaplacení) a poskytovatele mailingových služeb (v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa) (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Agentura ČAS a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
 6. Agentura ČAS přijala právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít
  k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 
 7. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
 8. Osobní údaje kupujících a účastníků eventu budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány
  v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 9. Kupující a účastník eventu má právo požadovat od Agentury ČAS přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo odvolat svůj dříve udělený souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR) a má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na bim@agentura-cas.cz.V případě, že se kupující nebo účastník eventu domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 10. Agentura ČAS používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.
  Ke dni 8.12. 2021